Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen

Artikel 1: identiteit van de verkoper
GCV IVA (B.felt)
Gewone commanditaire vennootschap
Kriekenstraat 4
8310 Assebroek
BTW BE 0556.897883
Belfius BE38 0689 0037 7972
+32 489 35 17 48
Ignace@bfelt.be

Artikel 2: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en verkoop van ons als Webshopuitbater (artikel 1) aan de consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 2: Aanbod

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. B.felt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. B.felt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor alle specifieke vragen niet vermeld op de website, e-mailt u naar info@bfelt.be

Artikel 3: Prijs

Onze prijzen zijn in euro inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzend-, leverings-, reservatie-, of administratieve kosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: bestelling

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en vervolgens eventueel je het leveringsadres in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “verder naar afrekenen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wens je een bestelling te plaatsen zonder een account aan te maken op onze website? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@bfelt.be met jouw bestelling en jouw leveringsadres. Als je ons jouw bestelling doorstuurt via e-mail en je wil genieten van een lopende en geldige actie, gelieve dit ook in je communicatie naar ons op te nemen. Je kan ook een factuur aanvragen door een e-mail te sturen naar info@bfelt.be met jouw bestelling en jouw facturatiegegevens.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, American Express, en online betalingen (Bancontact, Belfius, KBC, iDeal).

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. B.felt is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke vertragingen bij Bpost. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt de klant persoonlijk op de hoogte gebracht van de stockbreuk.

We vragen de Klant om elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming zo snel mogelijk na de levering te melden.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

De levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de producten gaat over op de klant vanaf de ontvangst van de producten door de klant of de door hem aangewezen persoon.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De Klant die goederen of diensten bij ons koopt, heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat hij de goederen niet wil houden. Elke bestelling kan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden teruggestuurd worden. Deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht kunnen we helaas niet toepassen voor producten die we volgens specificaties van de klant hebben laten maken, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gepersonaliseerde producten.

De kosten van het terugzenden van de goederen per koerier komen voor rekening van de klant (tenzij er een foute levering gebeurd is).

Binnen de 14 dagen nadat we de bestelling teruggekregen hebben, betalen we de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee betaald is. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot de klant aangetoond heeft dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Boeken moeten in originele en goede en herverkoopbare staat zijn en geen tekenen vertonen dat ze gelezen zijn. Het pakket kan per post of persoonlijk bezorgd worden op ons adres (kriekenstraat 4, 8310 Assebroek). Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is ten gevolge van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt b.felt zich het recht voor om de waardevermindering in rekening te brengen van het terug te betalen bedrag.

Het artikel dat geleverd werd, is niet het artikel dat ik besteld heb. Wat nu? Heb je een boek ontvangen dat niet overeenstemt met jouw bestelling, dan kan je ons dit binnen de 48 uur te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering melden per e-mail, via info@bfelt.be. Retourneer in dit geval de artikelen niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kunt dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief retourkosten terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee betaald is.

Om een retour aan te kondigen, stuurt u een mailtje met het ordernummer en een lijst van desbetreffende producten naar Info@bfelt.be

Artikel 7: Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. U stuurt daarvoor een foto naar info@bfelt.be en beschrijft het defect. Na 2 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9: intellectueel eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10: Klantendienst

B.felt is bereikbaar via e-mail op Info@bfelt.be of per post op het volgende adres: Kriekenstraat 4, 8310 Assebroek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.”

De Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 11: Privacy

U vindt onze cookie en privacy-informatie hier.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door B.felt om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.